Proctitis radiasi selepas terapi sinaran - Buasir

Proctitis radiasi selepas terapi radiasi

Ëó÷åâîé ïðîêòèò – õðîíè÷åñêîå âîñïàëèòåëüíîå çàáîëåâàíèå ïðÿìîé êèøêè, ÿâëÿþùååñÿ îñëîæíåíèåì ïîñëå ðàäèàöèîííîãî ëå÷åíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé òàçîâûõ îðãàíîâ (ðàê øåéêè ìàòêè, ïðîñòàòû è òàê äàëåå). ßâëÿåòñÿ ðàñïðîñòðàíåííîé ïàòîëîãèåé, êîòîðóþ îáû÷íî äèàãíîñòèðóþò è ëå÷àò äîñòàòî÷íî ïîçäíî. Èìååò êàê ìåñòíûå, òàê è îáùèå ïðîÿâëåíèÿ. Òåðàïèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ â îñíîâíîì êîíñåðâàòèâíûå ìåòîäû, íî èíîãäà òðåáóåòñÿ è õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî.

Ïðè÷èíû è îñîáåííîñòè

Ãëàâíîé ïðè÷èíîé è îñîáåííîñòüþ ðàçâèòèÿ ëó÷åâîãî ïðîêòèòà ÿâëÿåòñÿ íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå èîíèçèðóþùåé ðàäèàöèè íà êëåòêè è òêàíè. Ïîâðåæäåíèå ñëèçèñòîé îáîëî÷êè âîçíèêàåò òîëüêî òîãäà, êîãäà ñóììàðíàÿ äîçà ðàäèàöèè ñîñòàâëÿåò ïÿòüäåñÿò ãðåé è áîëåå, ïðè÷åì óâåëè÷åíèå ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ïàòîëîãèè ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíî ðîñòó îáëó÷àþùåé äîçû.

Ïîäîáíîå ôèçè÷åñêîå âîçäåéñòâèå íà îðãàíû âûçûâàåò àòðîôèþ ïîâåðõíîñòíîãî ýïèòåëèÿ, èíîãäà ãëàäêîìûøå÷íîãî ñëîÿ ñòåíêè ïðÿìîé êèøêè. Ðàçâèâàåòñÿ íåñïåöèôè÷åñêîå âîñïàëåíèå, êîòîðîå ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ïåðåêëþ÷àåòñÿ íà ìåëêèå àðòåðèè îðãàíà, íàðóøàÿ òåì ñàìûì êðîâîîáðàùåíèå è òðîôèêó áëèçëåæàùèõ òêàíåé. Âîçìîæíû ïðîöåññû ñêëåðîçèðîâàíèÿ, ÷òî îïàñíî ðóáöîâûì óìåíüøåíèåì àíàëüíîãî îòâåðñòèÿ (ñòåíîçîì). Âåñü ïðîöåññ îñëîæíÿåòñÿ èçúÿçâëåíèåì è íåêðîçîì ñëèçèñòîãî ñëîÿ, ïîñëåäóþùèìè êðîâîòå÷åíèÿìè, ïðîáîäåíèåì îðãàíà, îáðàçîâàíèåì ñâèùåé.

Êëàññèôèêàöèÿ

Ïî òå÷åíèþ çàáîëåâàíèå èìååò òîëüêî õðîíè÷åñêóþ ôîðìó, â êîòîðîé ìîæíî âûäåëèòü ñòàäèè îáîñòðåíèÿ è ðåìèññèè ñ ïîëíûì íåäîëãèì áëàãîïîëó÷èåì.

 çàâèñèìîñòè îò ñðîêà âîçíèêíîâåíèÿ ïîäðàçäåëÿþò íà ðàííèé ëó÷åâîé ïðîêòèò, ïîÿâëÿþùèéñÿ â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ïîñëå îáëó÷åíèÿ, è ïîçäíèé, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ áîëåå äîëãèì ïðîöåññîì ôîðìèðîâàíèÿ áîëåçíè.

Ó÷èòûâàÿ îñîáåííîñòè ìîðôîëîãèè è êëèíè÷åñêóþ êàðòèíó, çàáîëåâàíèå äåëèòñÿ íà ñëåäóþùèå ãðóïïû:

 1. Êàòàðàëüíûé. Âêëþ÷àåò â ñåáÿ îñòðûå íà÷àëüíûå ñòàäèè âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà, ïðè êîòîðûõ ñòåíêà ïðÿìîé êèøêè îòå÷íàÿ, ãèïåðåìèðîâàííàÿ (êðàñíàÿ), áîëåçíåííàÿ.
 2. Ãíîéíûé. Áîëåå òÿæåëîå òå÷åíèå çàáîëåâàíèÿ, ïðèñîåäèíÿåòñÿ óñëîâíî-ïàòîãåííàÿ ìèêðîôëîðà îðãàíà, óñóãóáëÿþùàÿ âîñïàëèòåëüíûé ïðîöåññ.  ñòåíêå êèøêè ïîÿâëÿåòñÿ èíôèëüòðàò, à â ïðîñâåòå – ãíîéíûå ìàññû.
 3. Ôèáðîçíûé. Ýïèòåëèé â ìåñòàõ õðîíè÷åñêîãî âîñïàëåíèÿ çàìåùàåòñÿ ñîåäèíèòåëüíîé òêàíüþ. Îðãàí ñòàíîâèòñÿ áîëåå ïëîòíûì, à ïðîñâåò ïðÿìîé êèøêè óìåíüøàåòñÿ â äèàìåòðå.
 4. Ãåìîððàãè÷åñêèé. Ñòåíêà ïðÿìîé êèøêè ïîêðûâàåòñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè ìåëêèìè êðîâîèçëèÿíèÿìè.
 5. Ýðîçèâíûé èëè ÿçâåííûé ïðîêòèò. Ïîÿâëÿþòñÿ êðîâÿíèñòûå âûäåëåíèÿ è ïîñòîÿííûå áîëåâûå ïîçûâû, âèäíû äåôåêòû îðãàííîé ñòåíêè. Ñëèçèñòàÿ îáîëî÷êà ðàçðóøàåòñÿ äî ïîäñëèçèñòîãî èëè äàæå ìûøå÷íîãî ñëîÿ.
 6. Íåêðîòè÷åñêèé.  ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì ïèòàíèÿ îðãàíà êëåòêè ïîãèáàþò, îáðàçóåòñÿ íåêðîç. Ïðÿìàÿ êèøêà ñòàíîâèòñÿ áóðî-÷åðíîãî öâåòà.

Ñèìïòîìû ëó÷åâîãî ïðîêòèòà

×òî êàñàåòñÿ ìåñòíûõ ñèìïòîìîâ, òî äëÿ ëó÷åâîãî ïðîêòèòà õàðàêòåðíû áîëåçíåííûå ïîçûâû ê äåôåêàöèè è áîëü ïðè íàïðÿæåíèè áðþøíîãî ïðåññà. Èíäèâèäóàëüíî âìåñòî áîëåçíåííîãî ñèíäðîìà ìîæåò áåñïîêîèòü äèñêîìôîðò èëè çóä â ïîðàæåííîì ìåñòå. Ñîïðîâîæäàåòñÿ ïàòîëîãèÿ ñëèçèñòûìè âûäåëåíèÿìè, êîòîðûå ñî âðåìåíåì ìîãóò ïåðåéòè â êðîâÿíèñòûå, ÷òî ãîâîðèò îá óõóäøåíèè ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòà.

Ê îáùèì ñèìïòîìàì ìîæíî îòíåñòè óâåëè÷åíèå òåìïåðàòóðû, îñîáî ðåçêîå ïðè ãíîéíîì èëè íåêðîòè÷åñêîì ëó÷åâîì ïðîêòèòå, îáùóþ ñëàáîñòü, íåäîìîãàíèå. Ïðè ñèëüíîì êðîâîòå÷åíèè èç ÿçâû ïðÿìîé êèøêè ìîæåò óïàñòü àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, ÷òî îïàñíî ðàçâèòèåì ãèïîâîëåìè÷åñêîãî øîêà.

Ïîçäíÿÿ ôîðìà çàáîëåâàíèÿ ïåðâûå ïÿòü èëè äåñÿòü ëåò ìîæåò âîîáùå íå äàâàòü êëèíè÷åñêóþ êàðòèíó. Âîçìîæåí æèäêèé ñòóë èëè çàòðóäíåíèå àêòà äåôåêàöèè.  êàëå ïîÿâëÿåòñÿ ñëèçü.

Äèàãíîñòèêà

 ïîñòàíîâêå äèàãíîçà ó÷èòûâàþòñÿ æàëîáû áîëüíîãî, äàííûå îáúåêòèâíîãî îñìîòðà, à òàêæå ðåçóëüòàòû ëàáîðàòîðíûõ è èíñòðóìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé.

Âðà÷-ïðîêòîëîã îáÿçàí ïðîâåñòè ïàëüöåâîå ðåêòàëüíîå èññëåäîâàíèå ïðÿìîé êèøêè, îïðåäåëèòü ñîñòîÿíèå ñòåíêè, ïîñìîòðåòü íàëè÷èå ñëèçè èëè êðîâè íà ïàëüöå.

 îáùåì àíàëèçå êðîâè óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî ëåéêîöèòîâ ñ ïðåîáëàäàíèåì ïàëî÷êîÿäåðíûõ ôîðì (ñäâèã ëåéêîöèòàðíîé ôîðìóëû âëåâî), óâåëè÷åíèå ñêîðîñòè îñåäàíèÿ ýðèòðîöèòîâ (ÑÎÝ).  áèîõèìè÷åñêîì àíàëèçå êðîâè èçìåíåíèé ïðàêòè÷åñêè íå áóäåò, êðîìå êàê óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà Ñ-ðåàêòèâíîãî áåëêà. Âñå ïåðå÷èñëåííîå õàðàêòåðèçóåò ðàçâèòèå âîñïàëåíèÿ.

Èç èíñòðóìåíòàëüíûõ ìåòîäîâ âàæíà ýíäîñêîïèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ âèçóàëüíî îñìîòðåòü ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó ñòåíêè ïðÿìîé êèøêè íà íàëè÷èå ÿçâ èëè ýðîçèé, ãíîéíîãî èíôèëüòðàòà, îöåíèòü öâåò è óâëàæíåííîñòü òêàíè.

Ïðè ïîäîçðåíèè íà ïðèñîåäèíåíèå èíôåêöèè íåîáõîäèìî âçÿòü ìàçîê íà îïðåäåëåíèå ìèêðîîðãàíèçìà è åãî ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê àíòèáèîòèêàì.

Îáÿçàòåëüíî ïðîâîäèòñÿ áèîïñèÿ, äëÿ ìèêðîñêîïè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ êëåòîê è òêàíåé, à òàêæå ñ öåëüþ èñêëþ÷èòü èëè ïîäòâåðäèòü ðàçâèòèå è ðîñò íîâîîáðàçîâàíèé íà ôîíå õðîíè÷åñêîãî ïðîöåññà.

Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà ëó÷åâîãî ïðîêòèòà

Ëå÷åíèå ïîäðàçóìåâàåò ïîñòîÿííóþ ïîääåðæêó èììóíèòåòà, ïðèåì âèòàìèíîâ è ìèêðîýëåìåíòîâ, ñèìïòîìàòè÷åñêóþ òåðàïèþ. Ïðè ïðèñîåäèíåíèè ïàòîãåííîé ìèêðîôëîðû ðàöèîíàëüíî íàçíà÷àòü àíòèáàêòåðèàëüíóþ òåðàïèþ, à èìåííî ïðåïàðàòû øèðîêîãî ñïåêòðà äåéñòâèÿ. Äëÿ óìåíüøåíèÿ âîñïàëåíèÿ è áîëè è óñêîðåíèÿ íàñòóïëåíèÿ ðåìèññèè ìîæíî íàçíà÷àòü ñòåðîèäíûå è íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ïðåïàðàòû â ñî÷åòàíèè ñ îáåçáîëèâàþùèìè ìåäèêàìåíòàìè.

Ïðîôèëàêòèêà ëó÷åâîãî ïðîêòèòà çàêëþ÷àåòñÿ â ïîñòîÿííîì êîíòðîëå ñîñòîÿíèÿ ïàöèåíòà, ïðîõîäÿùåãî êóðñ ðàäèàöèîííîé òåðàïèè. Ïðè ïåðâûõ æå ñèìïòîìàõ ñëåäóåò íåìåäëåííî îáðàùàòüñÿ ê äîêòîðó, êîòîðûé îáÿçàí âûïèñàòü íàïðàâëåíèÿ íà äèàãíîñòèêó è ðåêîìåíäîâàòü îïðåäåëåííûé ñïèñîê ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.

Õèðóðãè÷åñêîå âìåøàòåëüñòâî íåîáõîäèìî òîëüêî ïðè íåêðîòè÷åñêîé è ãíîéíîé ôîðìå ïàòîëîãèè ñ öåëüþ âñêðûòèÿ àáñöåññà èëè ðàäèêàëüíîì óäàëåíèè ïîðàæåííîãî ó÷àñòêà êèøå÷íèêà.

Ïðîãíîç è îñëîæíåíèÿ

Ïðîãíîç áëàãîïðèÿòíûé ïðè áûñòðî ïîñòàâëåííîì äèàãíîçå.  êà÷åñòâå îñëîæíåíèé ìîãóò âûñòóïàòü êðîâîòå÷åíèÿ, ñâèùè, íåêðîç ïðÿìîé êèøêè.

Ñîêîëîâà Àíãåëèíà Åâãåíüåâíà

Rawatan ubat proctitis radiasi

Hari ini, rawatan jenis penyakit radiasi rektum adalah tugas yang sangat sukar. Secara beruntung, untuk menghapuskan gejala dan ketidakselesaan semasa proctitis selepas radiasi, pesakit akan ditetapkan satu set langkah yang terdiri dari:

 • Rejimen terapeutik.
 • Langkah kebersihan.
 • Ubat ubat.

Semua prosedur boleh dilakukan di rumah, bagaimanapun, jika proctitis radiasi adalah teruk, maka rawatan hospital adalah penyelesaian yang munasabah.

Pada mulanya, untuk berjaya menyingkirkan gejala-gejala proctitis pasca radiasi, pesakit mesti mematuhi diet yang betul, dengan pengecualian lengkap apa-apa makanan pedas, asin, masam dan sayur-sayuran, serta alkohol, jus dan pelbagai jenis gula-gula. Sama pentingnya ialah pematuhan rejim minum. Ia disyorkan untuk digunakan apabila jenis radiasi penyakit sup rendah lemak, daging masam dan produk tenusu.

Terapi antibakteria untuk proctitis radiasi dijalankan hanya selepas penunjuk sensitiviti keadaan patogenik mikroflora usus kepada antibiotik ditentukan. Untuk tujuan ini, pemeriksaan pembenihan najis ditetapkan.Tempoh pentadbiran dan dos ubat perlu ditentukan oleh pakar sahaja.

Di bawah langkah-langkah kebersihan memahami perumusan enema, penyelesaiannya yang terdiri daripada penyelesaian merebus chamomile atau kolagen. Selepas mengeluarkan gejala keradangan akut dan pendarahan semasa proctitis radiasi, penggunaan mandi sedentari dengan larutan mangan, mandi hangat di kawasan selangkangan dan mikroklastik minyak dibenarkan.

Pembersihan usus juga dibenarkan dengan menambah larutan air mineral perak atau alkali. Prosedur seperti ini membantu mengaktifkan motilitas usus dan menghilangkan lebihan mukus dan purul dari dinding rongga rektum. Perlu diingatkan bahawa penggunaan kaedah tidak konvensional hanya mungkin selepas berunding dengan doktor dan dengan remisi proctitis radiasi yang stabil.

Pembedahan untuk proctitis sinaran adalah mungkin hanya apabila komplikasi mula muncul, iaitu, pembentukan usus usang pemula bermula.

Rawatan rematik proctitis selepas radiasi

Hari ini, sebagai tambahan kepada ubat-ubatan, ubat-ubatan rakyat sangat berkesan. Walau bagaimanapun, sebelum anda mula menerima mereka, ia bernilai melalui perundingan dengan pakar.Resipi rakyat utama:

 1. Semanggi. Untuk melegakan kesakitan semasa proctitis radiasi, mengurangkan tumor, memulihkan formula darah dan menghentikan pendarahan, tumbuhan ini akan sesuai dengan anda tepat. Semanggi manis diambil dalam bentuk cecair panas di dalamnya. Untuk melakukan ini, satu sudu ramuan itu dituangkan 500 ml air rebus dan ditinggalkan untuk menyiram selama setengah jam. Perlu minum bukan teh sepanjang hari.
 2. Laut buckthorn Selepas rawatan neoplasma malignan, adalah disyorkan untuk mengambil semua bahagian tumbuhan. Buah laut dan minyak laut digunakan dalam proses memasak. Di samping itu, minyak boleh digunakan untuk kawasan permukaan dubur yang rosak, serta dalam bentuk microclysters.

Seiring dengan ini, kita tidak boleh lupa bahawa penggunaan herba semasa proctitis radiasi tidak boleh membatalkan penggunaan ubat-ubatan. Walau bagaimanapun, jika kesakitan akut mula muncul, jangan tinggalkan perjalanan ke pakar untuk kemudian. Jika anda mematuhi keadaan prosedur yang tepat pada masanya dan pelaksanaan semua cadangan doktor, proctitis radiasi boleh disembuhkan dengan cepat dan tanpa akibat.

Gambar klinikal

Tanda-tanda yang menunjukkan proctitis, bergantung kepada keterukan proses dan keparahan perubahan keradangan.

Proctitis akut biasanya bermula secara tiba-tiba dan ganas, ditunjukkan dalam kes biasa dengan gejala berikut:

 • pembakaran teruk di rektum;
 • dorongan palsu untuk buang air besar jika tidak ada najis;
 • sakit dan rasa berat di perut bawah;
 • demam;
 • manifestasi mabuk: sakit kepala, kelemahan umum, sensasi yang tidak menyenangkan dalam otot.

Dalam kes peralihan penyakit ini kepada proctitis kronik, yang berlaku agak kerap, gejala penyakit kurang jelas. Selalunya terdapat sembelit dan, sebagai peraturan, ketidakselesaan kecil di kanal dubur. Dengan pemutihan patologi, gatal-gatal, menangis di kawasan perianal diperhatikan, dan dengan perkembangan gejala seperti mukus atau pelepasan purulen, rasa kenyang rektum, meningkatkan keperitan rasa sakit. Sembelit disertai dengan rasa bersifat spastik. Bengkak kulit perianal boleh berkembang.

Ia harus diperhatikan proctitis radiasi secara berasingan yang berlaku selepas kursus terapi radiasi tumor malignan.Dalam kes ini, simptom-simptom penyakit ini mungkin timbul beberapa bulan selepas terapi, yang menunjukkan diri mereka dengan hasutan palsu untuk membuang air besar, pembuangan darah dari kanal dubur, perasaan berat dan tekanan di dalamnya.

Mengikut keterukan perubahan patologi dalam mukosa rektum yang meradang, proctitis adalah:

 • catarrhal;
 • erosif;
 • purulen;
 • polypous.

Untuk proctitis katarrhal dengan pemeriksaan rektoskopik, hiperemia membran mukus adalah ciri, perdarahan titik dapat diperhatikan. Proctitis beracun dicirikan oleh penampilan erosi dan ulser yang meliputi permukaan dalaman kanal dubur. Dalam kes bentuk purulen, rupa plak purulen dicatatkan pada membran mukus, dan proctitis polyposis ditunjukkan oleh penampilan pertumbuhan yang melonjak ke dalam lumen usus.

Faktor etiologi

Penyebab perkembangan patologi boleh menjadi pelbagai faktor etiologi, dengan mengambil kira yang membezakan bentuk proctitis seperti:

 • makanan;
 • stagnan;
 • berjangkit;
 • radiasi;
 • parasit;
 • postoperative;
 • posttraumatic.

Proctitis alergi berkembang, sebagai peraturan, apabila ketagih kepada makanan pedas, rempah, penyalahgunaan alkohol.Etiologi congestive penyakit itu diperhatikan pada pesakit yang mengalami sembelit, apabila, terhadap latar belakang stasis vena dalam kes-kes seperti di kawasan rektal, trauma kerap berlaku. Selalunya, proctitis berkembang dalam kes jangkitan usus akut virus etiologi bakteria atau bakteria, penyakit kelamin, serta sebagai akibat daripada dysbacteriosis berkembang dalam rawatan jangkitan dengan antibiotik.

Proctitis radiasi adalah, seperti yang dinyatakan di atas, akibat radioterapi ke organ panggul. Proctitis parasitic disebabkan oleh balantidia, amoeba disentri, trichomonad dan parasit lain. Selepas rawatan pembedahan penyakit rektum atau paraproctitis, perkembangan proctitis juga tidak terkecuali. Di samping itu, hipotermia, penyakit organ jiran, fisur dubur dan buasir menyumbang kepada perkembangan penyakit ini.

Juga, proctitis boleh disebabkan oleh perubahan keradangan dalam usus besar yang diperhatikan dalam penyakit Crohn dan kolitis ulseratif, gangguan rembesan gastrik, cholecystitis dan pankreatitis. Ia boleh menyebabkan penyebab penyakit dan enema yang mengandungi bahan-bahan lendir yang menjengkelkan, seperti penyelesaian hipertonik dan penyelesaian iodin, asid karbol, kalium klorida.Menyumbang kepada keradangan rektum untuk mendapatkan lumennya dari badan asing, seks dubur.

Diagnostik

Gejala-gejala penyakit semasa proctitis dalam kebanyakan kes adalah agak spesifik, tetapi hanya gejala-gejala yang tidak mencukupi untuk mengesahkan diagnosis. Untuk pakar diagnosis pembezaan boleh melakukan pemeriksaan digital rektal, serta melantik rektoskopi, analisis umum dan budaya najis dan pemeriksaan sitologi, biopsi rektum.

Taktik rawatan

Pesakit dalam tempoh akut mengesyorkan rehat tidur. Untuk sepanjang masa rawatan, diperlukan sepenuhnya menghilangkan membran mukosa yang merengsa makanan, alkohol dan merokok. Serat yang diperlukan adalah disyorkan untuk menerima, menggunakan epal bakar, yang tidak menyebabkan pembengkakan dan peningkatan peristalsis. Langkah-langkah juga harus diambil untuk menormalkan najis dan, jika ada, menghapuskan jangkitan dan menghilangkan kerengsaan membran mukus.

Jika, dengan bantuan kaedah konservatif, tidak mungkin untuk menghentikan simptom-simptom dan penyempitan parut rektum berkembang, perlu dilakukan campur tangan pembedahan.

Walau bagaimanapun, ini berlaku sangat jarang dan biasanya dengan permintaan yang sangat lewat untuk membantu pakar dan kegagalan mematuhi arahannya.

Klasifikasi sebab

Adalah menjadi kebiasaan untuk menonjolkan punca-punca yang boleh menyebabkan proses keradangan dalam rektum dalam dua kumpulan. Kumpulan pertama terdiri daripada faktor kerosakan tempatan yang secara langsung mempengaruhi membran mukus organ tersebut. Kumpulan kedua terdiri daripada faktor-faktor yang bersifat umum, yang memberi kesan bukan sahaja pada bahagian akhir usus, tetapi juga keseluruhan organisme.

Faktor merosakkan tempatan

Penyebab umum

Pengenalan melalui perengsa anus (rektal):

 • tincture pada mustard, capsicum;

 • turpentin yang disucikan, alkohol;

 • apa-apa minyak pati (peppermint, cengkih, kayu putih).

Dalam kebanyakan kes, bahan ini digunakan oleh pesakit sebagai rawatan menggunakan kaedah tradisional dan hanya memperbanyak gejala penyakit.

Pelbagai penyakit berjangkit saluran usus, dengan jangka panjang mereka. Perkembangan proctitis dubur boleh disebabkan bukan sahaja oleh pengaruh mikroorganisma pada membran mukus, tetapi juga oleh kesan mekanik pada kulit akibat cirit-birit.

Faktor berjangkit biasa:

 • enteroviruses;

 • escherigiosis;

 • salmonellosis;

 • disentri.

Trauma mekanikal disebabkan urut diri prostat, dubur atau dubur dubur.

Penyakit autoimun yang menjejaskan usus. Selalunya ia adalah:

 • amyloidosis;

 • Penyakit Crohn;

 • Penyakit Whipple;

 • kolitis ulseratif.

Teknik yang tidak betul untuk melakukan urut kelenjar prostat.

Penyakit parasit:

 • Penyakit Chagas (boleh dianggap sebagai sebab jika pesakit telah mengembara ke negara-negara tropika pada masa lalu);

 • enterobiosis;

 • ascariasis;

 • giardiasis;

 • amebiasis.

Pengenalan mana-mana badan asing ke rektum. Proctitis boleh berkembang selepas rawatan dengan suppositori enema atau rektum.

Jangkitan seksual juga boleh menyebabkan keradangan mukosa rektum:

 • gonorrhea;

 • sifilis

Peralihan jangkitan dari tisu tetangga (vagina dan rahim pada wanita, pundi kencing pada lelaki, tisu lemak perut).

Mana-mana pelanggaran pemuliharaan dan motilasi kolon. Boleh mengembangkan kedua-duanya secara bebas dan selepas menjalani pembedahan. Faktor utama yang merosakkan adalah sembelit kronik. Pelanggaran yang paling kerap adalah:

 • komplikasi vagotomy batang (selepas rawatan pembedahan ulser peptik);

 • dyskinesia kolon;

 • sindrom usus sengit.

Tumor rektum atau tisu sekitarnya.

Penyakit radiasi (bentuk usus) berkembang selepas menerima sinaran dalam 10 Kelabu.

Proctitis mungkin muncul selepas mandi radon atau terapi radiasi.

 

Perlu diingat bahawa punca biasa dalam kebanyakan kes membawa kepada perkembangan bentuk proctitis kronik. Dalam 83% kes, bentuk akut berkembang terhadap latar belakang impak faktor kerosakan tindakan tempatan (pengecualian adalah jangkitan gastrointestinal).

 

Gejala proctitis rektum akut

Dalam kebanyakan kes, tanda-tanda proctitis akut muncul sama ada dengan segera atau dalam masa beberapa jam dari saat pendedahan kepada faktor yang merosakkan. Pengecualian adalah tumor. Pesakit menderita dua gejala utama:

 • sakit – keamatan rendah dan sederhana, yang mempunyai watak menarik, yang dapat dipergiatkan pada masa pembiakan. Seringkali, pesakit tidak dapat menunjukkan lokasi sebenar sindrom kesakitan, kerana rasa sakit boleh merebak ke belakang atau perut bawah.Tetapi dengan tinjauan aktif, ternyata lokasi sebenar kesakitan adalah kawasan dubur atau sakrum. Sensasi yang tidak menyenangkan tidak lulus sepanjang hari dan mula mengganggu pesakit, membawa dia ke keadaan yang mudah marah. Sedikitnya melegakan sindrom nyeri boleh dicapai dengan mengambil ubat gabungan ("Spazmalgon", "Baralgin"), atau ubat anti-peradangan ("Nimesulide", "Ibuprofen", "Ketorolac");

 • pelanggaran proses buang air besar – pesakit bimbang tentang tenesmus. Kotoran menjadi tepu dengan mukus, kerana pergerakan usus menjadi sangat kerap. Hanya lendir dengan sejumlah kecil darah boleh dikeluarkan. Sembelit juga mungkin berlaku disebabkan oleh blok psikologi (pesakit takut pergi ke tandas, kerana pembuangan nafas menimbulkan kesakitan yang lebih teruk).

 

Gambaran simtomatik proctitis teruk boleh dilengkapkan dengan ketidakselesaan dalam perut (kemiringan), peningkatan suhu badan ke parameter subfebril, penurunan selera makan.

 

Gejala proctitis kronik

Dengan kehadiran bentuk penyakit ini, tempoh pemisahan sentiasa bergantian dengan tempoh remisi.Kriteria utama untuk membuat diagnosis adalah tempoh penyakit selama lebih dari 6 bulan.

Gambar klinikal patologi di luar tempoh pemisahan adalah dalam kebanyakan kes yang terhad kepada perasaan tidak selesa secara berkala di kawasan rektum. Sejak penyebab perkembangan proctitis kronik paling kerap kehadiran patologi lain, gejala-gejala terutama mencerminkan penyakit yang menyebabkan masalah.

Gambar klinikal dan rawatan proctitis dalam tempoh pemisahan penyakit itu tidak berbeza dengan bentuk patologi akut.

 

Gejala proctitis radiasi

Proctitis radiasi adalah bentuk bentuk kronik penyakit, tetapi beberapa klinisi mengelaskannya sebagai spesies yang berasingan. Perbezaan utama ialah sindrom kesakitan diucapkan ("menyakitkan"), yang selalu mengiringi pesakit. Malangnya, setakat ini, tiada ubat yang berkesan telah dibangunkan untuk anestesia proctitis radiasi, oleh itu, sangat sukar untuk menghapuskan gejala sedemikian.

Sebagai tambahan kepada manifestasi tempatan, proctitis radiasi dicirikan oleh kehadiran gejala umum:

 • imunosupresi, yang meningkatkan risiko penyakit pernafasan dan usus;

 • kekurangan atau kehilangan selera makan;

 • berat badan.

Gambar klinikal patologi tidak terhad kepada ini, kerana penyakit radiasi mempunyai kesan yang signifikan terhadap organ-organ lain.

 

Diagnostik

Untuk mendiagnosis proctitis dengan betul, anda perlu menjalani peperiksaan yang komprehensif. Prosedur ini harus dimulakan dengan pemeriksaan rutin kawasan perinatal dan dubur.

 

Apa yang boleh dipasang melalui pemeriksaan

Dengan kehadiran proctitis akut atau pada masa pemburukan bentuk kronik patologi, perubahan seperti berikut:

 • dinding terusan dubur dilukis dalam warna merah tepu. Dalam sesetengah kes, retak ditentukan secara visual, dengan mata kasar;

 • mungkin terdapat bukaan yang fistulous. Mereka adalah protrusions kecil kulit yang menyakitkan pada palpation dan menghasilkan darah atau nanah;

 • kemerahan kulit di rantau perinatal (sekitar dubur).

Mengelak kerosakan pada dubur menjadikannya mungkin mengesyaki kehadiran proctitis akut. Dengan proctitis yang berpanjangan pada pesakit dewasa, nodul hemorrhoidal sering diperhatikan, yang mempunyai warna gelap. Pada peperiksaan, mereka mungkin terletak di dalam rektum atau menonjol dari rongga organ.

 

Teknik pemeriksaan

Pesakit mengambil posisi siku lutut untuk akses visual yang optimum. Untuk melakukan pemeriksaan bahagian ujung usus dan dubur dubur itu sendiri, pesakit harus berehat secukupnya. Untuk melakukan visualisasi yang lebih teliti, doktor mungkin menggunakan anoskop (alat khas untuk peperiksaan proktologi).

 

Menjalankan kajian jari

Ia adalah salah satu kaedah diagnostik paling kuno yang tidak memerlukan alat khas. Dengan menggunakan kaedah ini, doktor bukan sahaja boleh mengesyaki kehadiran proctitis rektum, tetapi juga mengesan penyebab penyakit ini (kecederaan mekanikal, objek asing, tumor).

Penyediaan pesakit tidak diperlukan. Kedudukan yang optimum adalah postur siku lutut. Sekiranya pesakit tidak dapat menerima kedudukan ini untuk apa-apa sebab, dia disyorkan untuk berbaring di sebelah kiri dan memimpin kakinya ke perut.

Semasa peperiksaan, doktor menilai:

 • sifat pelepasan (untuk residu pada sarung tangan);

 • kehadiran pembentukan dalam dinding rektum (abses, fistulous passages, tumor);

 • keadaan dinding rektum dan keutuhannya.

Sebelum melakukan prosedur, doktor melincirkan sarung tangan dengan minyak vaseline, jadi kajian sedemikian tidak menyakitkan bagi pesakit.

 

Kaedah instrumental

Pilihan terbaik untuk diagnosis proctitis rektum adalah peperiksaan instrumental. Diagnosis proctitis tidak dapat dilakukan tanpa pemeriksaan oleh proctologist. Sehingga kini, gunakan kaedah tersebut:

 • Anoskopi dilakukan menggunakan cermin rektal (proctologic), dilincirkan dengan minyak vaseline. Ia dimasukkan ke dalam dubur dan agak berkembang. Ini membolehkan anda mendapatkan gambaran yang lebih baik daripada pemeriksaan jenis lain. Teknik ini juga tidak memerlukan prosedur persediaan khas dari pesakit. Dilaksanakan dalam kedudukan yang sama seperti manipulasi terdahulu;

 

 • sigmoidoscopy – kaedah endoskopi, semasa melakukan pemeriksaan terperinci (sehingga 30 cm) dari dinding rektum. Operasi ini dijalankan menggunakan sigmoidoscope – tiub elastik dilengkapi dengan kamera dan sumber cahaya yang dimasukkan melalui dubur dan membolehkan anda menganalisis membran mukus dan menentukan bentuk patologi:

  • Proctitis catarrhal – berlaku paling kerap disebabkan oleh tindakan pada membran mukus rektum perengsa. Ciri ciri adalah corak vaskular yang meningkat dan pembengkakan diucapkan;

  • proctitis purulent – kehadiran nanah pada rongga rektum dan penyusupan leukosit pada dinding menunjukkan kehadiran bentuk patologi ini. Membangunkan terhadap latar belakang pendedahan kepada mikroorganisma;

  • proctitis erosif – bentuk ini dibezakan oleh penipisan lapisan permukaan rektum dan paling sering berkembang dengan proses yang panjang;

  • proctitis ulseratif dicirikan oleh pembentukan erosi yang mendalam yang mempengaruhi lapisan otot organ. Salah satu tanda-tanda kehadiran kolitis ulseratif;

  • bentuk bercampur – berlaku kerana gabungan beberapa faktor patogenik.

Borang ini membolehkan anda menentukan dengan lebih tepat penyebab proctitis, tetapi tidak mempunyai kesan yang signifikan terhadap pemilihan kaedah rawatan.

 

Bagaimana untuk menyediakan untuk sigmoidoscopy

Perlu dilakukan pembersihan rektum sepenuhnya dari bangku, untuk mengelakkan penghalang semasa pemeriksaan. Penyediaan terdiri daripada langkah-langkah berikut:

 • 3 hari sebelum kajian, disarankan untuk mengikuti diet yang tidak termasuk makanan kaya serat (barli, bubur jagung, roti rai, buah-buahan, buah beri, sayur-sayuran);

 • pada waktu petang sebelum sigmoidoscopy pesakit boleh makan malam yang ringan;

 • selepas 50 minit, pesakit tertakluk kepada enema dengan kekerapan sekali sejam, sehingga bilas bersih muncul;

 • sigmoidoscopy dilakukan pada perut kosong, maka pesakit harus ditinggalkan untuk sarapan;

 • pada waktu pagi meletakkan enemas berulang sebelum penampilan hasil bersih;

 • sebelum peperiksaan, pemeriksaan jari dijalankan untuk menyediakan dubur sebelum endoskopi dimasukkan.

 

Biopsi

Istilah ini menerangkan proses mengambil tisu dari dinding rektum untuk pemeriksaan lanjut di bawah mikroskop. Biopsi adalah sebahagian daripada rectoromanoscopy dan dilakukan menggunakan forceps endoskopik. Anestesia tempatan tidak ditunjukkan untuk prosedur ini, jadi pesakit mungkin mengalami ketidakselesaan. Walau bagaimanapun, biopsi adalah satu prosedur yang sangat penting, yang membolehkan untuk mengecualikan kehadiran proses ganas di dalam badan.

Sebagai kaedah tambahan, anda boleh menggunakan ujian diagnostik makmal (analisis umum tinja, air kencing, darah).Tetapi kaedah sedemikian boleh memberi maklumat hanya dalam kes proctitis kronik, sebagai definisi penyakit yang mendasari.

 

Rawatan

Taktik merawat patologi berbeza dengan ketara bergantung kepada jenis proctitis, oleh itu, diagnosis kualitatif adalah langkah pertama untuk menyingkirkan patologi. Hanya doktor yang berkelayakan (proctologist) boleh membuat diagnosis sedemikian dan menetapkan rawatan yang betul.

 

Rawatan proctitis akut

Dalam rawatan patologi ini, adalah penting untuk menggabungkan rawatan bukan ubat dengan penggunaan farmaseutikal. Rawatan bukan dadah adalah untuk menghadkan usaha fizikal dan rehat tidur. Adalah wajar untuk pesakit menjalani diet yang tidak sihat dan menyimpannya sehingga hilangnya semua manifestasi proctitis. Diet adalah berdasarkan pengecualian:

 • produk yang boleh menyebabkan kemandulan dan sembelit (pasta, hidangan tepung, delima);

 • makanan kimia yang menjengkelkan (goreng, pahit, masin, masam);

 • minuman dan hidangan yang menjengkelkan mekanikal (terlalu sejuk atau makanan panas, suhu optimum hidangan harus 15-20 darjah).

Faktor penting ialah pematuhan makanan biasa dan fraksional. Tidak perlu membuat rehat yang lama di antara makanan, kerana ini boleh menyebabkan gangguan seketul makanan melalui usus. Cuti panjang lebih daripada 6 jam.

Di samping diet, rawatan bukan ubat termasuk pelaksanaan prosedur anti-inflamasi setempat, misalnya:

 • mandi dengan kalium permanganat – diambil dalam kedudukan duduk tidak lebih daripada empat kali sehari;

 • permohonan manual atau enema zaitun dan minyak buckthorn laut, untuk pelinciran dinding usus;

 • sebagai peningkatan dalam keadaan umum badan, sedatif cahaya boleh digunakan – infus auricum dan valerian. Penerimaan infusi seperti itu boleh dilakukan sehingga 4 kali sehari, membubarkan 30-40 titisan ubat di setengah gelas air.

 

Rawatan ubat penyakit bergantung kepada punca perkembangan proctitis akut. Antara rejimen rawatan yang paling biasa adalah:

Dengan pengenalan bahan-bahan yang merengsa ke dalam usus atau selepas menerima kecederaan mekanikal (kecil)

Kumpulan ubat

Tindakan mereka

Prosedur kemasukan

Ubat anti-radang bukan hormon:

 • "Ketorol";

 • "Nimesulide";

 • Ibuprofen.

Secara alternatif – ubat tindakan gabungan:

 • "Baralgin";

 • "Spazmalgon".

 • mengurangkan kesakitan;

 • menormalkan keadaan membran mukus;

 • mempunyai kesan yang santai di dinding rektum, yang membantu mengurangkan rasa tidak selesa.

Tablet secara lisan atau dalam bentuk suntikan tidak lebih daripada 4 kali sehari.

Dengan penggunaan ubat yang berpanjangan (lebih daripada seminggu) harus digunakan dalam kombinasi dengan inhibitor pam proton. Ia melindungi daripada perkembangan ulser peptik.

Persediaan: Rabeprazol, OMEZ, Omeprazole.

Glukokortikosteroid setempat:

 • Doloprokt;

 • "Ultraprokt";

 • "Pelepasan ultra."

 • mereka menyekat keradangan dan hampir melegakan gejala proctitis akut;

 • mengurangkan kesakitan dan menghilangkan ketidakselesaan dalam usus distal.

Hanya dalam bentuk salep atau semula

Like this post? Please share to your friends:
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: